Mieszkanie dla młodych od 01.01.2014

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada wsparcie nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego będącego pierwszym własnym mieszkaniem. Program ma zacząć obowiązywać od 1. stycznia 2014 r. Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Warunki do uzyskania pomocy to:

– lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny zostały po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę
– granica wieku 35 lat (w przypadku małżeństw, warunek wieku dotyczy młodszego małżonka),
– do dnia nabycia mieszkania osoba ta nie była właścicielem budynku mieszkalnego,
– mieszkanie ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,
– powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać:
*75m2 dla lokalu mieszkalnego, 100m2 dla domu jednorodzinnego
*85m2 dla lokalu mieszkalnego, 110m2 dla domu jednorodzinnego (gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci).

Dofinansowanie wkładu własnego dla osób samotnych i rodzin bezdzietnych wynosi 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15% tej kwoty. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2 powierzchni. Dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli kredyt na zakup mieszkania/domu stanowi co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania i jest udzielony na okres minimum 15 lat.

Oprócz dofinansowania wkładu własnego przysługuje wsparcie w formie spłaty części kredytu. Przysługuje ona z tytułu urodzenia bądź przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka jeżeli zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy zakupu mieszkania. Częściowa spłata kredytu może być udzielona tylko raz w wysokości 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego nabywca składa w terminie do dnia 30. września 2018 r., do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji kredytowej, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Systemem pomocy państwa objęta została także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, jeżeli: wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne. Warunki dotyczące powierzchni to dla domu powierzchnia do 100 m2 (110 m2 w przypadku gospodarstw domowych z co najmniej trójką dzieci). Zwrot VAT dotyczy tych materiałów, które do dnia 30 maja 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Dotyczy to np. okien, drzwi, dachówek, płytek ceramicznych. Dla stawki 22% zwrot wydatku stanowi 69,18% kwoty podatku VAT. Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Opracowanie: Janusz Piechociński
Źródło: piechocinski.blog.onet.pl