Doradcy finansowi w Polsce

Kredyty inwestycyjne dla firm lipiec 2018

Porównanie bankowych ofert kredytów inwestycyjnych dla firm według portalu Comperia.pl w oparciu o nastepujące parametry: marża, prowizja, minimalny okres prowadzenia firmy oraz walutę, w jakiej wypłacone mogą zostać środki. Każda z przedstawionych poniżej ofert zaprezentowana została w szczegółowy i rzetelny sposób.

Przenaczenie kredytów inwesytycjnych:
finansowanie inwestycji niematerialnych lub materialnych, związanych ze stworzeniem nowych lub powiększeniem istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych,
finansowanie inwestycji redukujących zużycie energii w przedsiębiorstwie. Przykładowe inwestycje: termomodernizacja budynków, inwestycje w technologie oparte o odnawialne źródła energii, wymiana maszyn na efektywniejsze energetycznie,
zakup nieruchomości, remont, przebudowa lub rozbudowa nieruchomości
finansowanie remontów lub modernizacji nieruchomości wspólnych; – spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach udzielonych na finansowanie remontów lub modernizację nieruchomości wspólnych,
finansowanie albo refinansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności
finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego). Przy czym refinansowaniu podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych przez klienta w całości ze środków własnych i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt.

Kredyty inwestycyjne dla firm dostępne w lipcu 2018: